Žiogelis - tai mes...

 

Ketvirtadienis Vasaris 22 , 2018
Font Size
   

Gražiam Pavilny, tarp sodų, miškų, stovi darželis “Žiogelio” vardu.

Aplinkui gėlynai, vaiski žaluma sušildo kiekvieną tarytum mama.

Čia augame, žaidžiam, pažįstam draugus, pramynėm darželin tiesius takelius.

Kaip pievoj žiogelio smuikelio garsai, taip skamba daržely vaikučių balsai.

 


Sveikiname visus 2018 metų Vasario 16-osios -

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio dienos proga!


Kur pušynai, tartum rūtos –  Lietuva!

Jūros smėlis, marių putos – Lietuva!

Ir užaugom ąžuolėliais Lietuvoj!

Suplasnojom sakalėliais Lietuvoj!

Žydras skliautas, šviesūs toliai – Lietuva!

Mano sesės, mano broliai – Lietuva!Šventinis minėjimas darželio salėje š. m. vasario 15 d. 10 val.

Nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymui Nr. V-836 „Dėl Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ pakeitimo“, darželyje keičiamos maitinimo normos ir valgiaraščiai. Nuo 2018 m. sausio 15 d.  pereiname prie naujo, sveikatai palankaus maitinimo.

Maistas gaminamas pagal knygą „Sveikatai palankus technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkinys”.

Prašome susipažinti su informacija apie produktus, valgiaraščius, technologines korteles. Pavyzdinius 15 dienų perspektyvinius valgiaraščius galite pamatyti čia:

I savaitė, II savaitė, III savaitė.

Laukiame auklėtojų!

Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“ ieško ikimokyklinio ugdymo pedagogų. Sutartis neterminuota.

Detalesnė informacija (spausti)

Informacija apie konkursą atnaujinta 2017-12-11

Teisinė informacija

Priėmimas į įstaigą


2015 m. gruodžio 15 d. pradeda veikti nauja registravimo į Vilniaus miesto darželius sistema. Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį reglamentuoja „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1 - 235.

 

Priėmimo tvarka.pdf

Pagrindines naujos tvarkos nuostatas rasite čia (pdf)

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai dėl priėmimo į darželiu tvarkos (DUK).pdf

Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu arba raštu pateikia Vilniaus miesto savivaldybei. Prašymai priimami ir IS registruojami nuolat. Prašymai rikiuojami pagal eilių sudarymo tvarką.Naujos grupės sudaromos savivaldybėje nuo einamųjų metų  gegužės 18 dienos iki gegužės 31 dienos.  Jei yra laisvų vietų, sąrašai gali būti papildomi visus metus.

Tėvai ar globėjai, gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, privalo kreiptis į darželį iki einamųjų metų birželio 30 dienos, patvirtinti vaiko atvykimą raštu ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, gydytojų pažymas ir dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų geklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė (2 priėmimo tvarkos priedas). (Pažymos formos pavyzdys.doc) Pažymą turi pristatyti abu dirbantys tėvai iš darbdavio. Ji gali būti ir laisvos formos, svarbu, kad joje būtų informacija - gyventojo vardas, pavardė, savivaldybės pavadinimas ir kodas. Jei tėvai nedirba: - išėję vaiko priežiūros atostogų - pateikia darbdavio pažymą apie tai; - užsiregistravę Teritorinėje darbo biržoje - pažymą iš Teritorinės darbo biržos; - dirbama pagal verslo liudijimą - pažymą užpildo pats asmuo, dirbantis pagal verslo liudijimą; - vienas iš tėvų dirba užsienyje - informacija pateikiama raštu. Nurodyti pajamų dydžio nereikia.

Priimant į darželį ir vėliau kiekvienais mokslo metais būtina pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).

Priimant vaikus, pirmenybė teikiama vaikams,kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje.

Eilės sudaromos, pirmenybę teikiant:

vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) arba vieno iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinio ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu (pridedami skenuoti dokumentai) deklaruota gyvenamijo vieta Įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus;

vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko įstaigą;

vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (pateikus tai patvirtinančius dokumentus);

vienas iš tėvų mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose;

vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio.

Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, pasirašoma dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos.

Skaityti daugiau

 

DĖMESIO!

Darželio grupės

nuo 2018 m. sausio 1 d.

dirba:


(1,5-3 m.)

ŽVIRBLIUKAI

nuo 6.45 iki 18.15

RIEŠUTĖLIAI

nuo 6.30 iki 18.30

ŽIRNIUKAI 

nuo 6.30 iki 18.30

 

(3-4 m.)

SKRUZDĖLYTĖS

nuo 6.30 iki 18.30

DRUGELIAI

nuo 6.30 iki 18.30

 

(4-5 m.)

DOBILĖLIAI

nuo 6.30 iki 18.30

BITUTĖS

nuo 6.30 iki 18.30


(5-6 m.)

PAKALNUTĖS

nuo 6.30 iki 18.30

PELĖDŽIUKAI

nuo 6.30 iki 18.30

(6-7 m.)

BORUŽĖLĖS

nuo 6.30 iki 18.30

KREGŽDUTĖS
nuo 6.30 iki 18.30

 

(3-7 m.)

VARPELIAI 

nuo 6.45 iki 18.15

 

 

Mūsų draugai:

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacija "Sveikatos želmenėliai"

Vilniaus lopšelis-darželis "Atžalėlės"

Ugdymo portalas